Gebruikelijke werkzaamheden

► Dossier aanmaken
► Bevestigingsbrief ontvangst koopovereenkomst aan koper en verkoper, onder bijsluiting van een inlichtingenformulier met verzoek dit ingevuld en ondertekend te retourneren
► Controle van de identiteit van partijen aan de hand van geldige identiteitsbewijzen en ingevuld inlichtingenformulier en inzage in Verificatie Identificatie Systeem (VIS)
► Controle van de burgerlijke staat en de bevoegdheid van partijen door inzage in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), het curatele- en insolventieregister
► Controle in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
► Desgewenst beoordeling van de koopakte
► Controle bij het Kadaster van de tenaamstelling van het registergoed direct na ontvangst van de koopovereenkomst. Controle of niet reeds een andere koopovereenkomst is
      ingeschreven bij het Kadaster.
► Controle van eventueel bij het kadaster ingeschreven hypotheken en/of beslagen
► Opvragen bij het Kadaster van het eigendomsbewijs van verkoper
► Opvragen bij betreffende instanties van te verrekenen eigenaarslasten
► Schriftelijk opvragen aflosnota(s) en royementsvolmacht(en) bij ingeschreven hypotheekhouder(s) en beslagleggers
► Toezicht op betaling van de in de koopovereenkomst overeengekomen waarborgsom dan wel afgifte van een bankgarantie door koper
► Opmaken akte van levering, met verwijzing naar bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en bijzondere bepalingen
► Opmaken akte van hypotheek na ontvangst hypotheekstukken van de bank
► Verzenden concept van akte(n) aan koper, verkoper, hypotheeknemer, makelaar(s) en tussenpersoon
► Maken van passeerafspraak met partijen
► Opvragen hypotheekgelden bij hypotheeknemer
► Opmaken van de afrekeningen voor partijen na ontvangst van alle financiële gegevens
► Verzenden afrekening aan partijen, makelaar(s) en tussenpersoon
► Bevestiging van passeerafspraak aan partijen, makelaar(s) en tussenpersoon
► Controle of de te betalen saldi alsmede de hypotheekgelden tijdig voor passeren ontvangen zijn
► Opmaken van de officieel door partijen te ondertekenen akten (de ‘minuten’ van de akten)
► Tweede controle vóór het tekenen van de akte van levering bij het Kadaster van de tenaamstelling van het registergoed en eventueel ingeschreven hypotheken en/of beslagen
► Tweede controle van de burgerlijke staat en de bevoegdheid van partijen door inzage in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), het curatele- en insolventieregister
► Passeren (toelichten en ondertekenen) van de akten van levering en hypotheek
► Inschrijven van een afschrift van de akten bij het Kadaster na passeren
► Derde controle (na-recherche) bij het Kadaster van de tenaamstelling van het registergoed en eventueel ingeschreven hypotheken/ en beslagen
► Derde controle van de bevoegdheid van partijen door inzage in het curatele- en insolventieregister
► Uitbetalingen van de gelden na accordering van de na-recherche
► Het verzorgen van de tijdige voldoening van de te betalen overdrachtsbelasting aan de Belastingdienst
► Toezenden van een afschrift van de akte van levering met relaas van inschrijving (‘eigendomsbewijs’) en een afschrift van de hypotheekakte aan koper
► Toezenden van een afschrift van de hypotheekakte met relaas van inschrijving aan hypotheeknemer
► Het aanbieden van de akten ter registratie bij de Belastingdienst binnen de wettelijk gestelde termijn
► Het bewaren van de akten gedurende 30 jaren conform de wettelijke voorschriften

Niet Gebruikelijke werkzaamheden ►