Niet gebruikelijke werkzaamheden

► Het desgewenst opmaken van een koopovereenkomst voor partijen
► Het desgewenst inschrijven van de koopovereenkomst bij de openbare registers (het Kadaster), voorafgaande aan het passeren van de akte van levering;
► Het opmaken van volmachten indien partijen niet zelf aanwezig kunnen zijn bij de ondertekening van de akte(n)
► Het opzeggen en aflossen van persoonlijke leningen/kredieten (uitsluitend op verzoek van de hypotheeknemer)
► Extra werkzaamheden ingeval van levering van een appartementsrecht voor het opvragen van de bijdrage, eventuele achterstallige bijdragen en de omvang van het
      reservefonds bij de administrateur van de Vereniging van Eigenaars
► Het (doen) uitvoeren van een erfdienstbaarhedenonderzoek
► Het opmaken en passeren van een overbruggingshypotheek
► Het desgewenst opmaken van onderhandse stukken (bijvoorbeeld een sleutelverklaring)
► Het vestigen van een erfdienstbaarheid of kwalitatieve verplichting of het opnemen van bepalingen met kettingbeding
► Het controleren van de beschikkingsbevoegdheid van verkoper bij echtscheiding of ingeval verkoper het over te dragen registergoed heeft verkregen krachtens erfrecht en het
     registergoed nog op naam van erflater staat
► Extra werkzaamheden indien meerdere personen verkoper zijn (bijvoorbeeld erfgenamen)
► Extra werkzaamheden ingeval verkoper en/of koper in het buitenland verblijft
► Het op verzoek van partijen houden van extra besprekingen voorafgaand aan het passeren van de akte(n)
► Het verzetten van een passeerafspraak
► Het op verzoek in depot houden van gelden en alle hiermee verband houdende werkzaamheden
► Het arrangeren van een tolk/vertaler
► Het passeren van de akte(n) op een andere locatie dan het notariskantoor

Gebruikelijke werkzaamheden ►